Auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile Pro

Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Clone

Tips dành cho a/e chuyển đá min đầu tiên là lưu lại cấu hình đang chạy vào "Toàn bộ > Xuất cấu hình", sau đó chỉnh lại auto chỉ dùng bầy bán và đá min giá sau đó "Toàn bộ > Sao chép cấu hình" sang các cửa sổ khác và lại lưu lại file cấu hình mìn này bằng cách "Toàn bộ > Xuất cấu hình" khi nào cần treo đá min chỉ cần "Toàn bộ > Nhập cấu hình" chờ auto treo xong hết giá thì lại nhập lại file cấu hình full hoạt động