Giá bản Pro: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 80% 20,000 400,000
40 87.5% 12,500 500,000
60 90% 10,000 600,000

Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 80% 20,000 400,000
40 87.5% 12,500 500,000
60 90% 10,000 600,000

Giá bản Pro: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 75% 25,000 500,000
40 82.5% 17,500 700,000
60 85% 15,000 900,000

Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 75% 25,000 500,000
40 82.5% 17,500 700,000
60 85% 15,000 900,000

Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 75% 25,000 500,000
30 80% 20,000 600,000
40 82.5% 17,500 700,000