Auto Kiếm thế Origin

Giá bản Pro: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 80% 20,000 400,000
40 87.5% 12,500 500,000
60 90% 10,000 600,000

Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 60% 40,000 200,000
10 70% 30,000 300,000
20 80% 20,000 400,000
40 87.5% 12,500 500,000
60 90% 10,000 600,000

Auto Võ lâm truyền kỳ 1 mobile

Giá bản Pro: 50,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 10% 45,000 225,000
10 30% 35,000 350,000
20 50% 25,000 500,000
40 60% 20,000 800,000
60 64% 18,000 1,080,000

Giá bản Clone: 50,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 10% 45,000 225,000
10 30% 35,000 350,000
20 50% 25,000 500,000
40 60% 20,000 800,000
60 64% 18,000 1,080,000

Auto Võ lâm truyền kỳ mobile

Giá bản Clone: 45,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 10% 40,500 202,500
10 20% 36,000 360,000
20 40% 27,000 540,000
30 50% 22,500 675,000
40 55% 20,250 810,000